Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Crossfit Energy

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden Crossfit Energy wordt verstaan onder:

Crossfit Energy: en/of bewegingsconcept dat aan de Deelnemer wordt aangeboden alsmede de diverse activiteiten die onder de naam Crossfit Energy aangeboden worden.

Crossfit Energy: de fysieke locatie waar Crossfit Energy, lessen aanbied.

Bedrijfsfitness: deelname aan Crossfit Energy via de werkgever (i) waarbij de werknemer lid van Crossfit Energy kan worden tegen een met de werkgever overeengekomen tarief, of (ii) waarbij de werkgever het lidmaatschap is aangegaan.

Coach: degene die zorgt draagt voor het beheer van de Crossfit Energy vestiging.

Gezinsleden: de echtgeno(o)t(e) of partner van het lid waarmee het lid duurzaam samenwoont en/of bij het lid inwonende kinderen die niet ouder zijn dan 21 jaar (de samen- of inwoning dient op verzoek van Crossfit Energy te worden aangetoond door middel van een bewijs inschrijving bij de gemeentelijke basisadministratie).

Lid: de natuurlijke persoon (m/v), waaronder ook een jeugdlid, of- in geval van Bedrijfsfitness- de rechtspersoon op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd.

Jeugdlid: een natuurlijk persoon (m/v) tussen de 12 en 16 jaar, op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd.

Free trial: een natuurlijk persoon (m/v), welke niet zijnde als lid, eenmalig deelneemt aan Crossfit Energy activiteiten.

Add-on(s): (een) additionele dienst(en) of faciliteit(en) die tegen vergoeding van Crossfit Energy kan/kunnen worden afgenomen en waarop additionele voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 2: Aanmelding en toegang
a. De aanmelding voor Crossfit Energy vindt plaats door:
1. het inschrijfformulier, tevens lidmaatschapsovereenkomst, op de website (www.crossfitenergy.nl) volledig in te vullen. Waaraan gekoppeld, na het ondergaan van de Free trial, het invullen van het Automatische Incasso formulier en/of het voldoen van de eerste maandelijkse betaling, in de Crossfit Energy. Dit kan geschieden via de WodApp
2. de – in geval van bedrijfsfitness – met de werkgever overeengekomen wijze.
Een natuurlijk persoon heeft bij online of fysieke inschrijving het recht om Crossfit Energy mee te delen dat hij/zij afziet van het lidmaatschap, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van reden, binnen 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de online of fysieke inschrijving.
b. De betalingsverplichting en de automatische incasso vangen aan op het moment dat Crossfit Energy de aanmelding heeft ontvangen. Voor het aanmelden word de kosten van de eerste maand voldaan per pin of cash. Het niet betalen van de eerste maand betekent niet dat de lidmaatschapsovereenkomst nietig verklaard kan worden.
c. Jongeren tussen de 12 en 16 jaar, zijnde Jeugd- of Gezinsleden krijgen uitsluitend toegang tot de Crossfit Energy onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een lid van 16 jaar of ouder. Aanmelding voor een jeugdlidmaatschap dient door ouder/wettelijk vertegenwoordiger te geschieden.
d. Elk lid dient, al vorens deel te kunnen nemen aan de Crossfit Energy activiteiten zich aan te melden via het wod app boeking systeem. Dat ter controle van leden is ingesteld.

Artikel 3: Openingstijden
a. Crossfit Energy is gerechtigd om de Box geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.
b. Crossfit Energy is gerechtigd de Box voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Het lid heeft geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.
c. Indien de box om wat voor reden dan ook geen (sport)faciliteiten kan verschaffen. Gaat het lid hiermee akkoord, indien deze verhindering niet langer dan 14 dagen duurt, zonder het recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.

Artikel 4: Lidmaatschap, termijn en betaling
a. Een lidmaatschapsovereenkomst bij Crossfit Energy wordt aangegaan voor de contractduur van minimaal 1 volle kalender maanden, startend vanaf moment van aanschaf.

 1. Betaling van het lidmaatschap geschiedt via automatische incasso ten zij anders afgesproken.
  c. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
  d. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum automatische incasso, en het lid en/of Gezinslid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de Crossfit Energy faciliteiten. Is het lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal dagen.
  e. Met uitzondering van met een werkgever overeengekomen tarieven, zijn alle tarieven te vinden op www.crossfitenergy.nl of bij de balie van de Crossfit Energy. Betaling van het lidmaatschap dient te geschieden per maand vooruit via automatische incasso. Een lid, zijnde een natuurlijk persoon, kan verzoeken om in termijnen te betalen. Termijnbetaling is uitsluitend per maand vooruit via automatische incasso of indien anders besproken.
  g. Voor lidmaatschapsovereenkomsten waarbij betaling van het lidmaatschap per pinbetaling heeft plaatsgevonden, geldt dat het lid voor vervolgbetalingen tijdig een machtiging tot automatische incasso aan Crossfit Energy dient te verstrekken. Indien het lid verzuimt om deze machtiging (tijdig) te verstrekken, zijn de volgende bepalingen eveneens van overeenkomstige toepassing.
  h. Bij niet tijdige ontvangst door Crossfit Energy van verschuldigde bedragen, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo op de bank of storneren om welke reden dan ook of om ongeacht welke andere reden van te late betaling, ontvangt het lid een e-mail, waarin hij/zij 14 dagen heeft het verontschuldigde bedrag te voldoen. Het is tevens toegestaan het verontschuldigde bedrag te voldoen middels pin transactie in de Crossfit Energy. Crossfit Energy is gerechtigd om voor iedere extra incassopoging en/of herinnering op schrift en/of e-mail administratiekosten in rekening te brengen. Mislukt de overboeking/betaling, om welke reden dan ook, dan is Crossfit Energy gerechtigd om het account, en daar mee de toegang tot de Crossfit Energy, te blokkeren. Indien het Lid, ook na te zijn gemaand om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, in gebreke blijft, is het Lid in verzuim, vervalt automatisch de mogelijkheid tot termijnbetaling en wordt de volledige vordering (d.i. alle bedragen zoals bedoel in 4.c hierboven) uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van het Lid.
  i. Crossfit Energy wod app account wordt en/of blijft geblokkeerd indien en voor zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het lid en/of de gezinsleden kan bovendien de toegang tot de Crossfit Energy worden geweigerd. Daarenboven is Crossfit Energy gerechtigd bij een betalingsachterstand de lidmaatschapovereenkomst te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
  j. Crossfit Energy behoudt zich het recht voor de tarieven telkens per 1 januari (tussentijds) met maximaal 8% te indexeren. Het Lid is niet gerechtigd om de lidmaatschapsovereenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden, tenzij het Lid een natuurlijk persoon is, de tariefswijziging een verhoging van de contributie betreft en deze verhoging binnen drie maanden na het sluiten van de lidmaatschapsovereenkomst plaatsvindt. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bijv BTW percentage verhoging of verlaging) worden onmiddellijk doorgevoerd en geven geen recht op ontbinding.
  k. Indien het Lid en/of Gezinslid geen gebruik maakt van het recht tot volgen van de (sport) activiteiten van Crossfit Energy of het anderszins deelnemen aan activiteiten, die deel uitmaken van Crossfit Energy waarvoor hij/zij is ingeschreven, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
  l. Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan, anders dan volgens de afgesproken uitschrijf termijn bedoelt in artikel 5.a.

Artikel 5: Beëindigen lidmaatschap
a. Beëindiging van een lidmaatschap door het Lid geschiedt door opzegging. Opzegging dient te geschieden in de Crossfit Energy door het invullen van het Automatische incasso formulier ter opzegging.
b. De opzegtermijn bedraagt tenminste 1 volle, aaneengesloten kalendermaand, ongeacht de datum van uitschrijving. Indien een lid opzegt in een gebroken kalendermaand, zal er nog 1 volle kalendermaand geïncasseerd worden.
c. Crossfit Energy behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schendig van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag op aangeven van de Coach, het lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de verdere contractduur vervalt.
d. Opschorting van het lidmaatschap om welke reden dan ook is niet toegestaan c.q. mogelijk.

Artikel 6: Lidmaatschap bevriezen
a. Bevriezen van een lidmaatschap is in bijzonder gevallen toegestaan. Als het Lid geen gebruik wenst te maken van de aangeboden sportactiviteiten van Crossfit Energy voor onbepaalde tijd. Bijzondere gevallen als beschreven Artikel 6 onder e. Bevriezing kan enkel en alleen vanaf een nieuwe kalender maand.
b. Bevriezen van een lidmaatschap door het lid en/of Gezinslid geschiedt door, het invullen van het Automatische incasso formulier ter bevriezing.
c. Kosten lidmaatschap bevriezen zijn 25 euro per kalender maand, zolang de lidmaatschapovereenkomst geldig is.
d. Tijdens de bevriezing- periode is het niet mogelijk de lidmaatschapovereenkomst te beëindigen.
e. Bevriezen is alleen mogelijk indien spraken is van, blessure, ziekte of langdurig buitenlands verblijf. Indien men zich beroept op blessure en/of ziekte dient er een dokters verklaring schriftelijk te worden overhandigd. Indien men zich beroept op langdurig buitenlands verblijf, minimaal 1 kalender maand, dient er schriftelijk een vliegticket en/of reisbescheiden te worden overhandigd ter bevestiging.

Artikel 6.1: Bevriezing opheffen
a. Indien het Lid zijn bevriezing wilt opheffen kan dit pas bij de start van een nieuwe kalendermaand. Tenzij anders schriftelijk en/of mondeling afgesproken.
b. Het Lid dient dan bij zijn eerst volgende bezoek een Automatische incasso formulier ter activeren van het lidmaatschap in te vullen.
c. Indien een Lid, in de lopende kalendermaand, zijn bevriezing wenst op te heffen, word het verschuldigde lidmaatschap bedrag verrekend en voldaan middels pin en/of contant in de Crossfit Energy.
d. Indien een Lid zijn lidmaatschap dient te beëindigen direct na zijn bevriezing- periode, geschiet dat volgens de in artikel 6 geldende bepalingen.

Artikel 7: Risico en aansprakelijkheid
a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van het bewegingsprogramma of van onderdelen en/of activiteiten, die deel uitmaken van Crossfit Energy, is geheel voor eigen risico van het Lid.
b. Zowel Crossfit Energy als de Coach aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid.
c. Het Lid zal zowel Crossfit Energy als de Coach vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.
d. Zowel Crossfit Energy als de Coach aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid.

Artikel 8: klachten en huisregels
a. In geval van klachten met betrekking tot Crossfit Energy dient het Lid zich in eerste instantie te wenden tot de Coach en in tweede instantie tot Crossfit Energy.
b. Het Lid wordt geacht op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden en van de huisregels van Crossfit Energyen hiernaar te handelen.
c. Deze algemene voorwaarden en de huisregels van Crossfit Energy staan op de website www.crossfitenergy.nl en zijn bij de balie van Crossfit Energy op te vragen.

Artikel 9: Persoonsgegevens
a. Crossfit Energy verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.
b. Crossfit Energy verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de werkgever van het Lid over het gebruik van het lidmaatschap, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van Crossfit Energyen/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van Crossfit Energy.
c. Het Lid, zijnde een natuurlijk persoon, heeft een inzage, correctie- en verzet recht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. Crossfit Energy kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het betreffende Lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan Crossfit Energy.

Artikel 11: Add-ons
a. Add-ons verschillen per kalander maand. Actuele informatie word via een nieuwsbrief en/of sociale media kenbaar gemaakt, waaronder de tarieven voor Add-ons.
b. Aanmelden voor Add-ons is mogelijk tijdens de gehele contractduur. De aanmelding voor een add-on is niet gebonden aan het lidmaatschap.
c. Niet leden kunnen zich ook aanmelden voor Add-ons. Zodra niet leden zich hebben ingeschreven is deze algemene voorwaarden van kracht, tot einde Add-on.

Artikel 11.1: Add-on toelichting
a. Deze Add-on geeft geen recht op specifieke groepslessen of specifieke tijden.
b. Voor iedere groepsles geldt een beperkt aantal deelnemers (vol=vol)
c. Reservering van groepslessen kan slechts geschieden via wodapp boeking systeem of anders voor geschreven.

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen
a. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Crossfit Energy aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het Lid en Crossfit Energy zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar Crossfit Energy is gevestigd.

Artikel 13: Tot slot
a. Door zijn inschrijving verklaart het Lid deze algemene voorwaarden en de huisregels van Crossfit Energy te accepteren.